غبارروبی مضجع مطهر حضرت امام رضا(ع) با حضور رهبر انقلاب