تست موشك دست ساز جوانان روستايي در حضور فرمانده نيروي هوافضا

دوشنبه, 05/16/1396 - 12:36

 تست موشك دست ساز جوانان روستايي در حضور فرمانده نيروي هوافضا